Logo Google
A- A+

Cele i zadania


Cele Poradni:
– udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
– udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania Poradni:
– diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
– wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
– prowadzenie terapii dzieci i młodzieży,
– pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
– wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
– wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi,
– pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
– podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
– współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej,
– współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
– współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
– wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
– wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – Wychowawczych,
– prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,
– udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Poradnia realizuje zadania przez:
– diagnozowanie,
– opiniowanie,
– działalność terapeutyczną,
– prowadzenie grup wsparcia,
– prowadzenie mediacji,
– interwencję kryzysową,
– działalność profilaktyczną,
– poradnictwo,
– konsultacje,
– działalność informacyjno-szkoleniową.

Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia w sprawie:
* Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w tym:
* niedosłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących,
* z niepełnosprawnością- ruchową, w tym z afazją,
* z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
* z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
* z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
* z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
* zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie.
* indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania,
* zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
* opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Poradnia wydaje opinie w sprawie:
– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
– odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
– zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,
– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do jego indywidualnych potrzeb ucznia,
– udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
– przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziały przysposabiającego do pracy,
– pierwszeństwa w przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
– zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
– braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
– objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
– objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
– specyficznych trudności w uczeniu się,
– inne opinie.
Planując długofalowy rozwój placówki bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży oraz ich środowisk. W zależności od potrzeb rozszerzamy działania o nowe programy wspomagające pracę współpracujących z Poradnią placówek.


Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata:
– podnoszenie jakości pomocy psychologiczno – pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk wg przyjętych standardów,
– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
– wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w sytuacjach kryzysowych,
– promowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wśród rodziców/ opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników samorządów lokalnych.
W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni są placówki oświatowe z terenu działania, a także inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Facebook Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Więcej o ciasteczkach.
Ok