Logo Google
A- A+

Deklaracja dostępności

24.09.2020
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

29.07.2021

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-11
 • Data aktualizacji: 2020-01-28
 • Data aktualizacji: 2021-03-30
 • Data aktualizacji: 2021-07-28
 • Data aktualizacji: 2021-07-29
 • Data aktualizacji: 2022-02-21
 • Data aktualizacji: 2022-11-07
 • Data aktualizacji: 2024-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów     (z uwagi na charakter informacji publicznej).
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.
 •  Posiada jasne tło oraz tryb dla osób słabowidzących.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul Piastów 10 B,
66-600-Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 0260
e-mail: sekretariat@ppp.powiatkrosnienski.pl
strona internetowa: ppp.powiatkrosnienski.pl

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-28
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-21
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-07
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Szewczyk.
 • E-mail: sekretariat@ppp.powiatkrosnienski.pl
 • Telefon: 683830260

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim znajduje się w budynku starostwa powiatowego. Zajmuje pomieszczenia na II piętrze. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika. Do Poradni prowadzą schody. Nie ma  windy. Przy wejściu do budynku od strony Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, zamontowana jest platforma schodowa umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych na parter budynku. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest  parking, który znajduje się przed głównym wejściem do  budynku,  z wjazdem bezpośrednio z drogi dojazdowej.  Przed i za budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniamy możliwość wizyty domowej lub załatwienie  sprawy  w siedzibie  CPR  na parterze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Na drzwiach wejściowych budynku znajdują się numery telefonów kontaktowych do instytucji.
Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych  jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Język migowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie  mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

 

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt – w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać:
faksem na numer: 68 383 0260 · w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@ppp.powiatkrosnienski.pl

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

 

Facebook Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Więcej o ciasteczkach.
Ok